Montessorimaterialet - Moderna montessori
29
post-template-default,single,single-post,postid-29,single-format-standard,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Montessorimaterialet

Montessorimaterialet följer barnets olika utvecklingsstadier. Det är av god kvalitet, huvudsakligen av trä och i ljusa, glada färger som stimulerar barnets kreativitet. Montessorimaterialet är självrättande, vilket gör att barnet kan arbeta helt oberoende och självständigt utan att behöva fråga om hjälp. Materialet får dock aldrig ta överhanden.

 

Vi har fem ämnesområden:

• Praktiskt material

• Sinnestränande material

•Språkmaterial

•Matematikmaterial

•Kulturämnen och Naturkunskap ( biologi, fysik, kemi och teknik,konstruktion, geografi, historia och media. )

Praktiskt material

De praktiska vardagsövningarna är de viktigaste och mest grundläggande övningarna som vi har på förskolan.

Barn älskar att göra saker som de ser föräldrarna göra i hemmet (diska, duka, laga mat m.m). Vi har en liten avdelning för alla praktiska övningar och där finns också en låg diskbänk och en liten spis. Alla köksredskap är i barnstorlek. Genom dessa övningar stärks självkänslan och barnen blir mer och mer självständiga. Koncentrationen utvecklas och koordinationen förfinas.

Övningar för socialt beteende

Maria Montessori ansåg att dessa övningar var viktiga eftersom barn har en sensitiv period för socialt beteende. Barn vill veta hur man ska bete sig i olika sammanhang. Miljön på förskolan präglas av respekt för andra, ansvar för egna och andras saker. Vi övar exempelvis ibland på samlingen på  hur man säger ursäkta när man vill gå förbi någon. Dessa övningar har vi också när vi har Projekt Charlie.se sid 24.

Sinnestränande material

Med det konkreta sinnestränande materialet får barnen använda sina fem sinnen (hörsel, syn, känsel, lukt och smak) och får hjälp att utveckla sina intellektuella förmågor. När barnen arbetar med sinnestränande material får de en konkret upplevelse av abstrakta begrepp som storlek och längd, exempel stor/liten, samt geometriska begrepp, till exempel triangel, cirkel och kvadrat.

Det sinnestränande materialet tränar färg, form och dimensioner. Barnen lär sig gradera, se likheter och olikheter samt klassificera. Allt sinnestränande material syftar till att förbättra barnens iakttagelseförmåga och väcka intresse för detaljer och nyanser i sin omgivning. Det sinnestränande materialet är indirekt en förberedelse för matematik.

Språkmaterial

Maria Montessori var mycket intresserad av barns språkutveckling och har skrivit mycket om det i sina böcker. Detta är helt i linje med modern språkforskning av idag. Vi lägger stor vikt vid att stimulera och uppmuntra barnens språkutveckling.

Språket är viktigt för barnet, både för lärandet och för att utveckla en egen identitet. I den nya läroplanen ingår språkutvecklingen som en viktig del och skriftspråkets plats i förskolan betonas. I montessoripedagogiken har språket alltid varit centralt, vilket återspeglas i en rad övningar och aktiviteter.

Ett nyanserat talspråk är grunden för att senare kunna uttrycka sig i skriven form och pedagogerna har en stor roll som förebilder: Vi lyssnar uppmärksamt till vad barnen vill berätta och ger dem verkligen tid att prata till punkt.

Bokstäver lärs ut i olika steg, där man börjar med att ljuda bokstäverna i en ljudlek för att befästa alla språkljud. (Detta sammanfaller med den sensitiva perioden för språk vid tre och ett halvt till fyra års ålder.) Därefter förs ljud och symbol ihop genom att barnen spårar bokstäver på sandpappersbokstäver och ljudar bokstäverna samtidigt. Nästa steg är att lägga ord med bokstäver och slutligen att barnen börjar att läsa det som de just skrivit. Skrivandet kommer alltså före läsandet; genom att skriva lär sig barnen automatiskt att läsa. Vi börjar med gemena bokstäver, eftersom de finns i böcker.

Barn med ett annat modersmål än svenska får på olika sätt hjälp att utveckla sin språkliga identitet. När ett nytt barn kommer till oss, utarbetar vi en handlingsplan tillsammans med föräldrarna. Vi lånar böcker på biblioteket, köper in pedagogiska dataspel på det aktuella språket och lär oss sånger från olika barns hemländer. Mycket av språkmaterialet kan användas för att utveckla barnets hemspråk. Barnen utvecklar sin kulturella identitet och att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.  Pedagogerna läser mycket för barnen, oftast efter lunchen när vi har en lugn stund.

Matematikmaterial

Med hjälp av det laborerande strukturella montessorimaterialet upptäcker barnen grundläggande matematik så som mängder, antal, ordning och talbegrepp. Matematiken används som ett verktyg för att hitta och pröva egna lösningar på frågeställningar. Grunderna för matematiken läggs med de sinnestränande övningarna som barnen använt innan.

Även matematiken lärs ut i steg: Barnen utvecklar sin förmåga att använda siffrorna 0 till 9 (alla siffror man behöver kunna), sedan vilken siffra och symbol som hör ihop. Det finns en mängd spännande montessorimatematik material som går från en enkel till en mer komplicerad form. Det är systematiskt utformat och det går från konkret till abstrakt.Vi arbetar med alla fyra räknesätten.

Kulturämnen och Naturkunskap

Barnen får genom experiment och temaarbeten lära sig mer om naturkunskap. I naturkunskapen ingår biologi, fysik, kemi och teknik.

I biologin får barnen exempelvis lära sig fakta om olika djur, bladformer, årstider och naturens kretslopp. Vi undersöker växter och annat som barnen hittar på utflykter och tar med sig till förskolan. Vi tittar på olika sorters djur och växter med hjälp av klassificerande kort. Det finns mängder med klassificerande kort som pedagogerna har tillverkat. Exempel på projektarbeten inom biologin är att följa utvecklingen från puppa till fjäril och att studera jordens uppkomst.

Inom fysiken lär sig barnen enklare fysikaliska fenomen som grunderna i tyngdkraft, ljud, ljus och ellära. Övningar som hör hemma här kan vara hur man kopplar för att få en lampa att lysa eller hur magneter fungerar.

Kemin i förskolan omfattar kunskap om olika ämnen, vilka egenskaper de har och enkla kemiska processer. Det kan handla om att omvandla vatten till is och vattenånga eller att göra en bubblande vulkan.

Barnens naturliga nyfikenhet stimuleras genom utforskande av vardagsteknik. De tillägnar sig ny kunskap genom att förstå hur tekniken fungerar. Barnen får också själva bygga och konstruera. Ett exempel på teknikprojekt är att ta isär en gammal klocka och titta efter vilka delar som finns i den, att fundera över hur en bil rullar eller hur ett lås fungerar.

Konstruktion

Barnen har möjlighet att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker, redskap och material. Syftet är dels att stimulera barnens nyfikenhet och kreativitet, dels att låta dem testa sina idéer för att se om en sak de bygger fungerar i verkligheten.

Det finns en konstruktionshörna på alla våra förskolor. Där har barnen lego, duplo, kaplastavar, klossar men också diverse engångsmaterial som kartonger, toarullar, pinnar, lera, gips, hönsnät m.m.

Vissa projekt som barnen jobbar med omfattar även konstruktioner av olika slag, exempelvis temaarbete om rymden, då barnen tillverkar planeterna i papier-maché.

Geografi

Syftet med ämnet geografi är att väcka barnens intresse och nyfikenhet för omvärlden. Hur det ser ut i andra länder med människor och djur. En av de första sakerna barnen får bekanta sig med är en jordglob där land är gjort av sandpapper.  Barnen uppfattar skillnaden på vad som är land och vatten. Med en annan glob upplevs kontinenterna som är målade i olika färger. Efter jordgloberna fortsätter utforskandet av vår jord med pusselkartor på alla världsdelar.  När vi arbetar med geografi diskuterar vi även hur olika människor ser ut och vilken mat man äter i andra länder. I montessoripedagogiken börjar vi alltid med att presentera världsdelarna och avslutar med närmiljön. Ett viktigt hjälpmedel är förstås dator och  iPad, då kan barnen verkligen se hur det ser ut i världen.

Historia

Det är viktigt att barnen får en uppfattning om tiden. Det börjar redan på småbarnsavdelningen när vi gör böcker om barnens familj, där finns foton från när de var yngre. Vi arbetar med olika tidslinjer för dagar, veckor, årstider, månader och år. Vi berättar om universum, om hur jorden blev till och hur livet har utvecklats på jorden. Man börjar med en lång svart tidslinje där den lilla sista biten är vit (människans tidsålder). Där kan barnen se hur kort tid människan har funnits på jorden. Vi använder också dinosauriefigurer längs en förhistorisk tidslinje.

Media

Det har alltid varit en naturlig del i montessoriundervisningen att använda olika former av media. Barnen lär sig använda olika media, exempelvis böcker, datorer och iPad. Vi ser det som viktigt att barnen ska vara förtrogna med den senaste tekniska utvecklingen. Det finns många bra och lärorika program som vi använder oss av.

Vi tar alltid med oss en iPad när vi är ute i naturen, den är en fantastisk kunskapsbas och vi använder den också till dokumentation med barnen. Det är ett naturligt sätt att hämta information och kunskap när vi behöver veta mer om något vi forskar om.