Barns inflytande - Moderna montessori
5
post-template-default,single,single-post,postid-5,single-format-standard,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Barns inflytande

Barnen har ett mycket stort inflytande på våra förskolor, vilket är en del av det demokratiska arbetet. Genom att barnen får ta eget ansvar för både sina handlingar och den gemensamma miljön i förskolan stimuleras deras sociala utveckling.

Barnens behov och intressen står i cenrum när förskolans miljö och verksamhet utformas. Genom att barnen själva får välja aktiviteter ser pedagogen deras intressen och kan vara ett stöd i att utveckla dessa. Pedagogens uppgift är att vara medforskare tillsammans med barnen.

Förskolan ska bidra till att barnet får möjighet att utveckla sina tankar och åsikter, med målet att kunna påverka sin situation. Barnet ska också få öva på att samarbeta och fatta beslut.

Barnens inflytande innebär också att deras åsikter respekteras, vilket leder till att de lär sig att ta ett ökat ansvar för både sig själva och för samvaron med de andra barnen i gruppen. Barnen är alltid delaktiga i verksamhetens innehåll. Vi tar vara på barnens vetgirighet och arbetar för att fånga upp det som barnen visar intresse för.

Jämställdhetsarbete

Det är mycket viktigt att pojkar och flickor får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten.

Alla aktiviteter är tillgängliga för alla barn och är könsneutrala i betydelsen att de syftar till att utveckla förmågor, inte könsroller.  Pedagogerna tänker på hur de uttrycker sig när de pratar med barnen.

Självkänsla

På våra förskolor lägger vi stor vikt vid att barnen får utveckla sin självkänsla. Barnen behöver få vara sig själva och uppleva att de duger precis som de är. Genom en god självkänsla och självkännedom kan barnet utveckla sin egen identitet och känna sig trygg i den. Barnen lär sig att deras åsikter och val räknas, vilket bidrar till en positiv självbild. Självkänslan är central för barnets utveckling och grunden till nästa steg som är medkänsla.

Vi uppmuntrar barnen att bli självständiga, göra allt de klarar själva och att lita till sin egen förmåga. När barnen får klä på sig och äta själva utvecklar de oberoende och självständighet. När barnen får uppleva att de klarar av saker själva och blir bekräftade bidrar det till en god självkänsla och ett förtroende för den egna kompetensen. Alla barn strävar efter att bli självständiga, men bromsas ofta upp av den vuxne. Vuxna kan vara ett hinder för barnen om de hjälper till för mycket. Den vuxnas bemötande är avgörande för att barnen ska känna sig bekräftade. De vuxna ska alltid finnas till hands och hjälpa till om barnet ber om hjälp.

En trygg relation med vuxna är en förutsättning för ett positivt samspel. Våra pedagoger vet att barnen är kompetenta och att de förstår vad som händer i omgivningen. Därför är vi exempelvis mycket måna om att aldrig prata över barnets huvud, speciellt när föräldrarna lämnar och hämtar barnet.

 

Projekt Charlie 

På våra förskolor arbetar vi med Projekt Charlie, vilket är livskunskap för barn. Genom förebyggande arbete tränas emotionell intelligens och social kompetens. Vi uppmuntrar pedagogerna att gå en två dagars kurs för att bli Charlieledare. Vi arbetar med Projekt Charlie dagligen på våra samlingar. Ibland även i mindre grupper.

 

I kursen ingår:

Självmedvetande: att stärka  självkänslan och emotionell intelligens.

Barnet lär sig bygga en positiv självbild, att lyssna på andra samt att hantera känslor.

Relationshantering: då arbetar vi med positiva relationer.

I övningarna lär sig barnet samarbete, kommunikation, konflikthantering och empati.

Beslutsfattande: då arbetar vi med värderingar, val och konsekvenser.

Barnet ökar sin medvetenhet kring egna och andras värderingar, lär sig gränssättning, att stå emot grupptryck och att förstå konsekvenser av beslut.

Hur man är en bra kompis: vi arbetar med social kompetens.

Barnet lär sig respektera olikheter, lösa konflikter och att aktivt motarbeta fördomar, diskriminering och mobbning.