Vår Värdegrund - Moderna montessori
23929
page-template-default,page,page-id-23929,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Vår värdegrund

Våra förskolor vilar på en demokratisk grund. Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att alla barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Frihet

Barnet ska ha frihet att bli den han eller hon är menad att bli, det ska själv få välja och utvecklas fritt. Det är bara när barnet får vara i frihet som han eller hon visar sitt sanna jag, sin personlighet och sina intressen. Därför är det betydelsefullt att pedagogen respekterar barnet och att barnet fritt får välja sysselsättning. Pedagogen låter därför barnen leka ostört och hjälper bara till när det behövs. Barnen får hålla på så länge de  önskar med en aktivitet. Det är inom tydliga ramar och med rummets struktur som friheten utövas.

Vårt motto är:
Hjälp mig att göra det själv.

Trygghet

Förskolan ska vara trygg för barn, föräldrar och pedagoger. Detta återspeglas i förskolans arbetssätt och organisation. Varje dag har en likartad struktur och var sak har sin plats, vilket gör förskolan lättbegriplig och förutsägbar. Montessoripedagogiken är verksamhetens röda tråd och garanterar en kontinuitet, även vid ett eventuellt personalbyte. Våra pedagoger är närvarande och engagerade. För att alla barn ska våga utforska och erövra ny kunskap är det mycket viktigt med en lugn, stressfri och trygg miljö. En trygg och lugn miljö gör att barnet kan växa upp till mogna och trygga vuxna.

Respekt

Hela montessoripedagogiken genomsyras av respekt för det lilla barnet. Barnet är det viktigaste i pedagogiken, allt som görs på förskolan tjänar till att stödja barnens naturliga förmågor. Förskolan ska ge barnet stöd att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som en lärande och skapande individ.

Vi verkar för respekt för barnen, föräldrarna, pedagogerna och den gemensamma miljön. Genom att ta hand om miljön tillsammans kan barnen lära sig att ta ett allt större ansvar för sin omvärld. Barn behöver behandlas med respekt och speglas av sin omgivning. Det innebär att de blir lyssnade på och att deras känslouttryck blir bemötta på ett tillfredsställande sätt. Detta synsätt ska även praktiseras mellan de vuxna.  Vi är barnens förebilder.

Medmänsklighet 

Vi uppmuntrar barnen att stärka medkänslan och inlevelsen för andra människors situation. Ingen på förskolan ska utsättas för diskriminering. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Vi vill skapa grunden för medmänsklighet genom att utveckla barnens empati, solidaritet och tolerans. Grunden för dessa egenskaper är den egna självkänslan. Ett barn som känner sig bekräftat av andra och är trygg med sig själv och sin omgivning kommer självmant att utveckla och visa medmänsklighet. Pedagogernas förhållningssätt utgör en viktig förebild. Med kulturell mångfald ger vi barnen möjligheter att respektera  varje människa oavsett bakgrund. Detta gäller naturligtvis pedagogerna också. På varje förskola arbetar vi ständigt med uppdatering av våra likabehandlingsplaner.